Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia nasz sklep będzie nieczynny. Zamówienia złożone w tym okresie będą realizowane od 5 sierpnia.

Jednocześnie informujemy, że zamówienia złożone do godziny 12:00 dnia 26 lipca zostaną wysłane jeszcze tego samego dnia.

Regulamin

I. Słownik.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć jako:

Sprzedający
Andrzej Kołątaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Kołątaj PPHU SOSKOL pod adresem: ul. Żeromskiego 59a, 05-820 Piastów NIP 7961199696 REGON 670865149
prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego www.soskol.pl
Telefon kontaktowy do Sklepu: 513-224-268 Adres e-mail Sklepu: sklepsoskol@gmail.com

Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupów w sklepie. Kupujący może być Konsumentem,
Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą dokonującym zakupu niezwiązanego z działalnością
zawodową.
Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z działalnością zawodową – osoba
fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu. Użytkownikami mogą być osoby
fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we
własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby,
które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Użytkownik zalogowany – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania, podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu,
a także dokonał rejestracji w Sklepie.
Konto prowadzony dla Użytkownika zalogowanego przez pod unikalną nazwą (login) zbiór
zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach
w ramach Sklepu.
Towar – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem oferty.
II. Zasady ogólne.
1. Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Towarów przez
Kupujących oraz zasady sprzedaży Towarów przez Sklep, jak również zasady prowadzenia
Konta i świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania
się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego warunków.
3. Wszelkie informacje dot. danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności.
4. Sprzedawca informuje, iż:
– Minimalna wartość zamówienia w Sklepie 150 zł brutto.
– Towary sztuczne sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są odporne na warunki
atmosferyczne. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe ich
przechowywanie i używanie.
– Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści i zdjęć umieszczonych w Sklepie.
– w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia lub reklamacji, Towar powinien zostać
odesłany na adres: ul Żeromskiego 59a, 05-820 Piastów

III. Składanie zamówienia i jego realizacja
1. Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez dodanie
produktów, które Kupujący ma zamiar kupić, do koszyka, a następnie wypełnienie formularza
zamówienia. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Przejdź do potwierdzenia”
wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Zamówienie zostanie złożone po kliknięciu
przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po złożeniu zamówienia Kupujący, na podany
przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia.
2. W formularzu zamówienia należy podać poprawne i prawdziwe dane. Obsługa Sklepu,
w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności i prawdziwości podanych przez
Kupującego danych, skontaktuje się z nim w celu ich weryfikacji.
3. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.soskol.pl przez
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje, w momencie, gdy wysłany zostanie e-
mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
5. Złożenie zamówienia i potwierdzenie jego złożenia jest równoznaczne z wolą zawarcia
umowy ze Sprzedającym. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez
Kupującego potwierdzenia drogą e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.
6. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, Kupujący jest zobowiązany
uiścić płatność w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
7. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym powyżej, zamówienie zostanie
usunięte, o czym Kupujący zostanie poinformowany. W takim wypadku przyjmuje się, że nie
doszło do zawarcia umowy ze Sprzedającym.

8. Dostępne formy płatności:
a) Przelew online – przy czym w tytule przelewu powinien być wpisany numer
zamówienia,
Dane do przelewu w PLN:

P.P.H.U SOSKOL ANDRZEJ KOŁĄTAJ:

BANK:
Bank Pekao S.A
NUMER KONTA:
88 1240 6380 1111 0010 3406 1865

b) za pobraniem,
c)
9. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na Towary, aż do
wyczerpania się zapasów.
10. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni
roboczych, nie licząc czasu dostawy.
11. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
– w przypadku płatności „za pobraniem” – po skompletowaniu zamówienia średnio w ciągu
7 dni roboczych.
12. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie skompletowania zamówienia
po złożeniu zamówienia. Zostanie również poinformowany, jeśli przewidywany czas realizacji
zamówienia wydłuży się ponad przewidywany termin.
13. Sklep dołoży wszelkich starań, by realizacja zamówienia nastąpiła niezwłocznie,
w powyżej wskazanych terminach. Sprzedający informuje, że w każdym przypadku, gdy
Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą dokonującym transakcji niezwiązanej
z działalnością zawodową, maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni.
14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie
Sklepu lub u dostawców. Stany magazynowe oraz dostępność Towarów u dostawców Sklepu
są aktualizowane raz dziennie.
15. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Kupującego zostanie on
niezwłocznie poinformowany o przeszkodzie w realizacji zamówienia i będzie przysługiwało
mu prawo odstąpienia od umowy i wówczas niezwłocznie otrzyma zwrot należności
wpłaconej na poczet realizacji zlecenia.
16. Kupujący, w przypadku niedostępności Towaru, może zdecydować czy zamiast
odstąpienia od umowy wybierze dostawę Towaru w późniejszym terminie, jeżeli dostawa
Towaru będzie możliwa w późniejszym okresie lub też czy decyduje się na częściową
realizację zlecenia, lub zmianę zamówienia, w tym wypadku otrzyma niezwłocznie zwrot
niezrealizowanej części zamówienia.
17.Zamówienia realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski

IV. Towary i ceny.
1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski. Sprzedający dokłada wszelkiej staranności działania
z poszanowaniem kodeksu dobrych praktyk rynkowych.
2. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane Towarów były wolne od
błędów lub uchybień.
3. Minimalna kwota zamówienia w Sklepie internetowym to 150 zł brutto.
4. Wszystkie ceny zawarte w ofercie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
obowiązujący w dacie sprzedaży towaru. Do cen produktu należy doliczyć koszty wysyłki,
które są podane odrębnie.
5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Sprzedającego od chwili złożenia
przez Kupującego zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie oraz
wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu. Zmiana ceny nie ma wpływu na cenę
Towaru już zamówionego przez Kupującego.
7. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży w Sklepie przewidziana jest
w sprzedaży ograniczona ilość Towarów objętych taką formą sprzedaży. Realizacja
zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do
wyczerpania zapasów Towarów objętych promocją lub wyprzedażą. Jeżeli zamówienie nie
będzie mogło być zrealizowane z uwagi na wyprzedanie towaru, Kupujący zostanie o tym
niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot płatności na zasadach ogólnych, wskazanych
w punkcie dotyczącym realizacji zamówienia.
8. Sprzedający jako dowód zakupu wystawia paragon lub fakturę. Kupujący, który nie
zaznaczy przy składaniu zamówienia chęci otrzymania faktury, otrzyma paragon.
9. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz
prezentacji Towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter
informacyjny. W razie niezgodności Towaru z opisem lub fotografią oraz gdy Towar jest
uszkodzony Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę Sklepu.
V. Warunki i koszty dostawy.
1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski
2. Zamówiony towar będzie wysyłany na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
3. Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący według cen wskazanych poniżej:

Cennik dotyczy dostaw na terenie Polski.
Kurier InPost 30 zł.
Kurier za pobraniem InPost 40 zł.

4.ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ROZPAKOWANIA Z ORYGINALNEGO
OPAKOWANIA I ZAPAKOWANIU TOWARU ,,LUZEM,, i ZABEZPIECZENIU PRZED ZNISZCZENIEM W CZASIE TRANSPORTU.


Zapłatę należy dokonać w POLSKICH ZŁOTYCH walucie PLN
Dane do przelewu w PLN

P.P.H.U SOSKOL ANDRZEJ KOŁĄTAJ:

BANK:
Bank Pekao S.A
NUMER KONTA:
88 1240 6380 1111 0010 3406 1865

 Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
5. Czas dostawy wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy. Łączny czas oczekiwania na przesyłkę,
tzn. czas oczekiwania na skompletowanie zamówienia oraz wysłanie i dostawę towaru
wynosi zwykle do 8-9 dni roboczych.
6. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub ingerencji
w jej zawartość, prosimy ten fakt niezwłocznie zgłosić firmie kurierskiej oraz obsłudze
Sklepu. Uszkodzenia paczki nie mają wpływu na reklamację składaną przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę dokonującego zakupu niezwiązanego z działalnością zawodową.
Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celu zawodowym, jeśli zauważy uszkodzenia przesyłki,
jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu i spisania stosownego protokołu w ciągu 60 minut
od momentu zauważenia uszkodzenia.

VI. Zwrot Towaru i odstąpienie od umowy.
1. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego
z działalnością zawodową może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży, bez
podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia kosztów związanych
bezpośrednio ze zwrotem towaru (Kupujący będący konsumentem i Przedsiębiorca
dokonujący zakupu niezwiązanego z działalnością zawodową, odstępujący od umowy
sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy, które to koszty zostaną
mu zwrócone do wysokości kwoty wynikającej ze standardowego, najtańszego sposobu
wysyłki).
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem powinien
poinformować o tym fakcie Sprzedającego drogą jednoznacznego oświadczenia wypełniając
formularz zwrotu i wysyłając go pocztą elektroniczną na adres e-mail sklepsoskol@gmail.com
lub na adres pocztowy Sklepu.
3. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego
z działalnością zawodową odstępujący od umowy ma obowiązek odesłać Sprzedającemu
Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: ul Żeromskiego 59a 05-820 Piastów
4. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego
z działalnością zawodową ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Zwrot zapłaconej przez Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy
dokonującego zakupu niezwiązanego z działalnością zawodową kwoty zostanie dokonany
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Kupującego od
umowy. Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Na wyraźną prośbę
Kupującego, Sprzedający może dokonać zwrotu kwoty metodą wskazaną przez Kupującego,
przy czym Sprzedający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianą metody
zwrotu kosztów.
6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Kupującego do momentu
otrzymania zwracanego towaru, lub do momentu otrzymania dowodu nadania przesyłki,
w zależności który fakt nastąpił wcześniej.
7. Towary, które zostały wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji Kupującego
(również będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą dokonującym zakupu niezwiązanego
z działalnością zawodową) nie podlegają zwrotowi (nie przysługuje w tym wypadku prawo
odstąpienia od umowy).
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego
z działalnością zawodową, chyba że osoba ta wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności
zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana
zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
9. Zamówienia traktowane są jako całość. Nie ma możliwości odstąpienia od Zamówienia
w części, w sytuacji gdy Kupujący zakupił Towar sprzedawany jako kilkanaście sztuk
pakowanych łącznie lub wielokrotność tej ilości.
VII. Reklamacje zamówionego towaru
1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy
sprzedaży jak i również wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Podstawą do złożenia reklamacji jest wada fizyczna towaru, przykładowo jeżeli:
a) Towar nie ma właściwości, które powinien posiadać ze względu na swój cel
i przeznaczenie,
b) Towar nie ma właściwości, o których zapewniał Sprzedawca lub które widniały na stronie
Sklepu,
c) wydany Towar jest niezupełny.
3. W celu przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca prosi o podanie
danych: imię i nazwisko Kupującego, oświadczenie czy Kupujący jest Konsumentem lub też
Przedsiębiorcą nie nabywającym towaru dla celów związanych ze swoją działalnością
zawodową, opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy
i w jakich okolicznościach powstała niezgodność, datę zakupu, żądanie wymiany na inny
egzemplarz, naprawę, obniżenie ceny lub zwrot płatności. Sprzedawca prosi, aby załączyć
dowód zakupu towaru w Sklepie (choć nie jest to obowiązkowe).
4. Reklamacje prosimy składać pisemnie: drogą elektroniczną na adres
Sklepsoskol@gmail.com lub pisemnie na adres pocztowy Sklepu. Zwrot reklamowanego
towaru powinien nastąpić na adres: ul. Żeromskiego 59a 05-820 Piastów .
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od
otrzymania oświadczenia Kupującego.
6. Sprzedający może poprosić o udokumentowanie reklamacji, w tym o dostarczenie Towaru
do sklepu, w celu rozpoznania reklamacji.
7. Sklep zwróci uzasadnione koszty związane z przesłaniem Towaru podlegającego
reklamacji, po jej pozytywnym rozpatrzeniu.
8. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedający usunie wadę lub wymieni wadliwy Towar
na nowy, pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwie (np. z uwagi na wyczerpanie
Towarów), wówczas zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru lub zaoferuje do wyboru
inne dostępne w sklepie Towary. Strony mogą umówić się na inny sposób rozpatrzenia
reklamacji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną
przez Kupującego kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy
przypisany do karty płatniczej Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
VIII. Gwarancja.
1. Sprzedawca dołożył wszelkich starań aby Towary znajdujące się w ofercie Sklepu były
najwyższej jakości.
2. Towary oferowane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta. W przypadku
posiadania przez produkt takiej gwarancji, zostanie to zaznaczone w opisie produktu.
Producent określa okres gwarancji, zwykle wynosi on 6 – 12 miesięcy i jest liczony od dnia
dostarczenia produktu do Klienta.
3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna i dowód
zakupu.
4. Celem realizacji uprawnień gwarancyjnych stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału
dotyczącego zgłoszenia reklamacji. Uprzejmie prosimy o dodanie wówczas zapisu, że
Kupujący korzysta z udzielonej gwarancji.
5. Jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej, gwarancja nie została udzielona.
IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. Postanowienia niniejszego działu Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi
elektroniczne:
a) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez formularz zamówienia,
b) usługa prowadzenia Konta Użytkownika po rejestracji w sklepie,
c) możliwość zapoznania się z treścią strony www i przedstawionymi Towarami.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za
pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) czynne konto poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji
4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari
w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, podawania
fałszywych danych, utrudniania pracy Sklepu jakimikolwiek metodami.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia
przeglądania witryny Sklepu.

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia. Usługa jest nieodpłatna.
7. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest od momentu skutecznej rejestracji
Użytkownika, tj. od momentu wypełnienia formularza rejestracji, oraz zaakceptowania
niniejszego regulaminu i potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie w link przesłany na
adres e-mail. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony.
8. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę
prowadzenia Konta lub otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak
możliwości dostępu do usług wynikające z:
– awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał
wpływu;
– błędnego korzystania z witryny przez Klienta lub innych przyczyn niezależnych od
usługodawcy.
10. Sprzedający ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku bieżącej
obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Kupujący uprawniony jest do
złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
11. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adres Sklepu.
12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej
otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.
13. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
14. Zdjęcia Towarów w sklepie stanowią własność Sprzedającego lub dostawców, którzy
wyrazili zgode na ich umieszczenie. Sprzedający nie wyraża zgody na jakiekolwiek
kopiowanie, powielanie dowolną techniką i wykorzystywanie tych zdjęć.
X. Rejestracja i prowadzenie Konta.
1. Korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie zamówienia, możliwe jest poprzez utworzenie
Konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący
zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również
usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie.
2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego
przez siebie hasła.
3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie przez Klienta
formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
5. Rejestracji należy dokonać, wypełniając formularz rejestracyjny, w którym Klient powinien
podać niezbędne informacje do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje
niezbędne są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.
6. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą
zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas
nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym
w każdej chwili, usuwając konto.
7. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta Klient powinien wysłać wiadomość e-mail
na adres sklepsoskol@gmail.com W sytuacji, gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji
zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek
rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
8. W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas
korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.
9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
w dostępie do Konta.

XI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy
prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), a w przypadku Kupujących będących konsumentami również
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
2. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta w razie sporu dotyczącego umowy zawieranej przez Kupującego będącego
Konsumentem ze Sprzedającym przewiduje się możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Proponuje się poddanie sporów
do rozpoznania przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki. Sprzedający jest otwarty również
na inne propozycje rozstrzygnięcia sporu w. drodze pozasądowej, w tym na sposób
zaproponowany przez Kupującego. Więcej informacji na stronie
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php . Istnieje możliwość złożenia skargi m.in. poprzez
Unijną platformę internetową ODR dostępną pod
adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowej, sprawa może zostać
skierowana do rozpoznania przez sąd na zasadach ogólnych wynikających z przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Komunikacja ze Sprzedającym dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie
przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez niego z podmiotami
trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość.
Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość
komunikowania się z nim.
5. Sprzedający może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim
poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie
Serwisu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu. W przypadku braku
akceptacji zmian Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy przed upływem okresu
powiadomienia, rozwiązanie staje się skuteczne w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o zmianie, chyba że zrezygnuje z takiego powiadomienia albo składając w tym
zakresie stosowne oświadczenie lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające akceptację
takich warunków (np. złożenie zamówienia).

6. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane
zgodnie z jego postanowieniami.
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu